Innlegg på landskonferansen for pensjonistuniversitetene i Norge, 
Ålesund  2.- 4. sept. 2005
Av Eugen Landeide

Opprettelsen
Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike, PUNR,  ble opprettet i 1993. Initiativtaker og drivkraft i opprettelsen var avtroppende styreleder i Folkeuniversitetet Nedre Romerike, Odd Heggelund.  PUNR ble en selvstendig drevet enhet med eget styre, der Folkeuniversitetet ivaretok sekretariatsoppgavene.

PUNR fikk fra starten av en form som har vist seg svært levedyktig, nemlig en serie med foredrag med vekt på seriøsitet og kvalitet, gruppereiser for medlemmene, og kulturaktiviteter. På denne måtet tilfredsstilte man et behov for både læring og intellektuell utvikling, og for et sosialt fellesskap.

Folkeuniversitetet Nedre Romerike gikk imidlertid konkurs i 1995, noe som resulterte i at PUNR ble stående uten sekretariat. Det viste seg imidlertid at det blant medlemmene var kompetanse og vilje til å ta på seg sekretariatsoppgavene, noe som medførte at PUNR ble en selvstendig og frittstående forening. Erfaringene med denne modellen var så gode at da Folkeuniversitetet igjen var etablert på Romerike, valgte PUNR å fortsette som frittstående enhet.

Medlemsutviklingen
Medlemsutviklingen har vært jevnt stigende med 37 medlemmer ved første års utgang til ca. 450 i dag. På grunn av problemer med lokaler måtte medlemstilgangen begrenses de første årene, mens PUNR i dag er åpen for alle over 55 år som ønsker å være medlem.

Styring og drift i dag
PUNR er i dag registrert som forening i Brønnøysundregistret. En slik registrering gir rettslig identitet, der vedtekter, styremedlemmer, og fullmakter til en hver tid er registrert og offentlig tilgjengelig. Styret består av leder og nestleder, sekretær, kasserer, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer. Utenom styret velges en reisekomité og en kunst- og kulturkomité som administrerer henholdsvis reiser og bl.a. museums og teaterbesøk.  I tillegg velges revisorer og valgkomité. Ingen av tillitsvervene er betalt, utover en viss godtgjørelse for utgifter til bl.a. telefon.

Denne modellen har nå fungert utmerket i 10 år. Det finnes blant medlemmene personer som både er villige til, har tid til, og har glede av å gjøre en innsats. I denne forbindelse kan nevnes at man i vedtektene har fastsatt en maksimal tjenestetid på 6 år i styret.

Driftsutstyret er holdt på et minimum, idet man leier møtelokaler med audiovisuelle hjelpemidler. De tillitsvalgte benytter sitt private kontorutstyr som PC-er og skrivere. Eneste unntak er en større kopimaskin (pris ca. 25000 kroner) som sekretæren disponerer og har installert hjemme hos seg. Grunnen til dette innkjøpet er det store behovet for mangfoldiggjøring av  informasjonsmateriale til medlemmene.

Driftskostnader og kontingent.
Årsbudsjettet for PUNR er på ca. 75000 kroner. Den største kostnaden, som tar ca. halvparten av budsjettet, er de 10 foredragene som holdes pr. år. Denne kostnaden fordeler seg omtrent likt mellom honorar til foredragsholdere og til leie av lokaler. Den andre halvdelen av budsjettet går i hovedsak til kontorutgifter, porto og godtgjørelse av telefonutgifter til tillitsvalgte.

Da PUNR ble startet for nesten 12 år siden ble kontingenten fastsatt til kr. 200 pr år pr. enkeltmedlem og kr. 300 pr. par. Siden PUNR kort tid etter stiftelsen ble selvstendig og sekretærarbeidet  utført som gratisarbeid har foreningen gjennom nesten hele sin tid hatt en meget god økonomi, og det uten å øke kontingenten. Nå har imidlertid prisstigningen tatt igjen inntektene. Kontingenten for året 2006 vil bli kr. 200 pr. medlem og kr. 400 pr. par.

Aktiviteter
Som nevnt over er hovedaktiviteten for PUNR 10 foredrag pr. år. Reisekomitéen arrangerer typisk 3-4 gruppereiser pr år. I 2005 blir det arrangert reiser til Andalucia, Alsace og Sørlandet. Vanligvis er det 30-40 deltakere på reisene. Av kulturaktiviteter er det vanligvis rundt 6 teater- og operabesøk i året og en rekke besøk med omvisning på gallerier, museer og historiske steder.  Når det gjelder studiegrupper/kurs, så ser PUNR sin oppgave å hjelpe til med å opprette grupper, men at modellen er studiesirkler under ledelse av et medlem. For tiden finnes det grupper i språk, idéhistorie, sang og seniordans. 

Bruk av Internett
PUNR har opprettet eget nettsted, www.sul.u3a.no. Utgiftene til dette er beskjedne ca. kr. 300 pr. år. Her legges inn opplysning om alle aktiviteter, årsmelding, mv., samt arkiv. I arkivdelen ligger bl.a. alle årsmeldinger og årsmøtereferater siden starten. Vi antar at pr. i dag benytter mellom 30 og 50 prosent av medlemmene våre Internett.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
U3A-bevegelsen kom til Norge som idé på 1980-tallet, og Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike var ett av mange slike som ble opprettet i Norge, Europa og globalt. (Se artikkel: ”Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike PUNR 10 år” av Olav Blichner og Kjell Solberg på. Klikk her.   Det sier seg selv at det er viktig å følge med og å kunne nyttiggjøre seg idéer og erfaringer som gjøres nasjonalt og internasjonalt. Med et lite foreningsbudsjett vil internasjonal deltakelse i konferanser mv. ligge langt utenfor de mulige økonomiske rammer. Bruken av Internett, der nasjonale og internasjonale sammenslutninger av U3A oppretter og driver nettsider, og der også lokale U3A i økende grad oppretter egne nettsider, er imidlertid en viktig informasjonskilde og kommunikasjonsmedium.

Et lokalt U3A, som PUNR, vil imidlertid kunne ha stor nytte av at det utvikles et nasjonalt samarbeid, der Internett i økende grad vil kunne tjene som et billig og hensiktsmessig kommunikasjonsverktøy.  Landskonferansen for norske pensjonistuniversiteter i Asker i 2004 viste med stor tydelighet at grunnlaget for et slikt nasjonalt samarbeid burde være tilstede, der både frittstående pensjonistuniversiteter og pensjonistuniversiteter under folkeuniversitetets paraply kunne delta.  En førsteaksjon kunne være å legge inn på Internett en liste over alle U3A i Norge med nettadresse og e-postadresse for de som har det.