Frittstående pensjonistuniversiteter med egen økonomisk styring bør registrere seg i Enhetsregisteret. Dette gir juridisk personlighet og vil også normalt være en forutsetning for å opprette bankonti.

Pensjonistuniversiteter registreres  i gruppen Forening/Lag.

Det må dokumenteres at pensjonistuniversitetet er opprettet og eksisterer. Dette gjøres ved å sende inn stiftelsesdokument og vedtekter sammen med Samordnet registermelding til Enhetsregisteret.

Hvis stiftelsesdokument ikke kan fremskaffes, må man legge ved dokumentasjon som viser at enheten er opprettet og eksisterer, eksempelvis daterte vedtekter og årsmøteprotokoll fra de to siste årene.

Det finnes omfattende veilednnger på Brønnøysundregistrenes nettsider http://www.brreg.no/registrering/. De har også utgitt følgende veiledning:

Krav fra Brønnøysundregistrene for lag og foreninger

En forening/lag kan registrere seg gratis i Enhetsregisteret. Dersom den er næringsdrivende er den registreringspliktig i Foretaksregisteret. Gebyret der er 2 500,-.

Ved registrering i Enhetsregisteret må Brønnøysundregistrene ha opplysninger om navn, adresse, organisasjonsform, stiftelsesdato, virksomhet/bransje, daglig leder/kontaktperson og underskrift.
Meldingen underskrives av daglig leder, forretningsfører eller annen kontaktperson.

Dersom det finnes styre, revisor og regnskapsfører skal også dette meldes. Revisor må da være registrert i Revisorregisteret, og regnskapsfører registrert i Regnskapsførerregisteret.

Signatur og prokura kan meldes, men det er ikke nødvendig.

Som vedlegg skal det være med stiftelsesdokument, vedtekter, protokoll fra kompetent organ (årsmøtereferat/protokoll) som viser valg av styre/signatur. Hvis stiftelsesdokument mangler kan det legges ved de 2 siste årsmøtereferater/protokoller og vedtekter.

Her kan enn lese mer om registrering av lag og foreninger, https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/

For å bli registrert kan en benytte blanketten samordnet registermelding eller elektronisk registrering som er en internettbasert registreringsløsning.

En finner peker til begge mulighetene her: http://www.brreg.no/blanketter/samordnet.html
På samme side finner enn peker til veiledningen til blanketten samordnet registermelding. Der står det enn må vite om underskrifter og vedlegg (avhenger blant annet av organisasjonsform). Ved bruk av elektronisk registrering vil enn få skreddersydd veiledning til hvert felt underveis i utfyllingen.

Opplysningsavdelingen, Brønnøysundregistrene