Vedtekter for
Senioruniversitetet i Trondheim - U3A
(forkortet SUiTu3a)

Revidert 26.4.2022 


 

§ 1 FORMÅL

SUiT er en uavhengig, ideell organisasjon som vil gi medlemmer og andre interesserte kvalitetsmessig gode kunnskaps- og kulturtilbud på et bredt felt - uten nødvendigvis å sikte på å oppnå formell kompetanse.

Tilbudet vil bli gitt gjennom forelesninger og foredrag, besøk ved kulturinstitusjoner, og andre hensiktsmessige arbeidsformer.

Det vil også kunne gis tilbud om fordypning i temaer gjennom studie- og gruppearbeid

 

§ 2 MEDLEMSKAP

 Medlemskap er åpent for alle godt voksne mennesker. Betalt medlemskontingent gir rett til inngangsbillett til redusert pris. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

 

§ 3 TILLITSVALGTE

            SUiT ledes av et styre på 6 medlemmer: Leder og 5 andre styremedlemmer. Pensjonistenes Fellesorganisasjon oppnevner et styremedlem og minst ett styremedlem bør ha       tilknytning til universitets-/høgskolemiljøet.

           Det velges 2 varamedlemmer til styret, samt en valgkomite på 3 medlemmer.

Leder velges særskilt . Styret konstituerer for øvrig seg selv. Alle valg skjer ved alminnelig flertall. Dersom noen krever det, skal det være skriftlig valg. Valgperioden er 2 år.

 

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er SUiT høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars og innkalling sendes ut minst 4 uker før. Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap og foreta valg i samsvar med § 3. Saker som ønskes behandlet  må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 10 % av medlemmene skriftlig krever det.

 

§ 5 VEDTEKTSENDRINGER

 Endring av vedtektene krever 2/3 flertall ved behandling i årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

 

§ 6 OPPLØSNING

SUiT kan oppløses ved 2/3 flertall i årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Samme møte avgjør hvordan eventuelle midler og eiendeler skal disponeres.