Vestnes seniorakademi- vedtekter revidert på årsmøte 2. september 2020

 

Vestnes seniorakademi  Vedtekter   

Vedtatt på årsmøtet 2.09.2020 – gjelder fra driftsåret 2021-22  

§ 1 Formål 

Vestnes Seniorakademi er en livssynsnøytral og politisk nøytral organisasjon, som skal drives på frivillig og ikke-kommersiell basis.  

Akademiet skal stimulere eldre og andre interesserte i Vestnes og omegn til å opprettholde sitt samfunnsengasjement, utvide sin kunnskapshorisont og styrke sin digitale kompetanse. Aktivitetene i akademiet skal være forelesninger, kurs, debattmøter mv.  

  

§ 2 Medlemskap 

Medlemskap er åpent for alle som betaler medlemskontingent. Årlig kontingent fastsettes av årsmøtet.  

  

§ 3 Styret 

Styret skal bestå av styreleder, kasserer og fem styremedlemmer. Styret har ikke varamedlemmer. Styret konstituerer seg sjøl, og funksjoner som skal ivaretas (utenom leder- og kassererfunksjonen), er blant annet: 

 • Programansvar
 • Praktisk møte- og kursadministrasjon
 • Referatskriving fra styremøter, informasjon til medlemmer, informasjon til allmennheten gjennom pressemeldinger, møteannonsering og informasjon/referat til lokalavisene mv.
 • Medlemskapsansvar (medlemsregister, medlemskontingent etc.)
 • Drift av Internettside hos U3A
 • Drift av Facebookgruppe
 • Lede «rigge- og ryddegruppa»
 • Lede datagruppa

Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Et styrevedtak må ha tilslutning av et flertall av de frammøtte styremedlemmene.  

Styreleder kaller inn til styremøte så ofte han/hun finner det nødvendig, eller når det kreves av et flertall av styremedlemmene. Styret fastsetter honorar til foredragsholdere og billettpris for enkeltforelesninger, og tar avgjørelser i andre økonomiske spørsmål knyttet til den daglige driften av akademiet.  

  

  

§ 3a Faste grupper 

 • «Rigge- og ryddegruppe»

Rigge- og ryddegruppa skal bestå av et styremedlem (leder av gruppa) og to medlemmer. Gruppa skal ha ansvar for å sette ut og rydde på plass bord og stoler mm. til medlemsmøtene.  

 • Datagruppe

Datagruppa skal bestå av et styremedlem (leder av datagruppa) og to medlemmer. Gruppa skal planlegge, budsjettere og gjennomføre tiltak som datakurs og -samlinger etc., for Seniorakademiets målgruppe, jf. § 1.     

  

§ 4 Årsmøte 

Årsmøte holdes innen utgangen av oktober, og innkalles av styret. Innkallingen, sammen med sakliste, årsmelding og revidert regnskap for foregående driftsår (driftsåret er perioden 1. juli til 30. juni), samt forslag til budsjett for inneværende driftsår, skal legges ut på foreningens hjemmeside minst to uker før årsmøtet, eventuelt sendes ut pr. e-post. Årsmøtepapirene skal også legges ut på Seniorakademiets gruppeside på Facebook.  

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 • Valg av møteleder
 • Valg av protokollfører
 • Valg av to personer til å undertegne protokollen
 • Årsmelding
 • Revidert regnskap for foregående driftsår
 • Eventuelle vedtektssaker
 • Forslag til budsjett for inneværende driftsår 8 Fastsetting av medlemskontingent for neste

driftsår 

9 Valg: 

 1. a) Styret 

Styreleder velges for ett år ved eget valg, og kan ha vervet i inntil tre sammenhengende år. 

Når styreleder fratrer, kan hun/han - uansett funksjonstid - stille til valg som styremedlem.  

Kasserer velges (annethvert år) for to år ved eget valg.  

Tre styremedlemmer velges for to år, og kan ta direkte gjenvalg. De årene kasserer er på valg, skal valgkomiteen foreslå kasserer og to andre styremedlemmer. Dersom en av de sittende styremedlemmene blir valgt til leder, velges to styremedlemmer for to år og ett styremedlem for ett år.  

Dersom styreleder fratrer i valgperioden, bestemmer styret hvem av styremedlemmene som skal konstitueres som leder fram til neste årsmøte. Styret bestemmer også hvem av styremedlemmene som skal fungere som leder dersom styreleder har lengre fraværsperioder på grunn av sykdom eller annet.  

Dersom et styremedlem fratrer i valgperioden, suppleres styret ved neste årsmøte. b) «Rigge- og ryddegruppa» 

Det velges to medlemmer til «rigge- og ryddegruppa», begge for ett år. Se § 3a nr. 1. c)

Datagruppa 

Det velges ett medlem til datagruppa for to år (ett medlem er ikke på valg). Se § 3a nr. 2. d)

Valgkomité 

 Det velges leder og to medlemmer til valgkomité, alle for ett år. e) Revisor 

Det velges revisor for ett år. 

10 Eventuelle innkomne forslag. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før møtet. 

  

§ 5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når minst 1/4 av medlemmene krever det. Innkalling med sakliste skal annonseres i lokalavisene og kunngjøres på akademiets hjemmeside minst to uker før møtedagen. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er angitt i innkallingen. 

  

 • 6 Vedtektsendring

Endringer av vedtektene skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.  

§ 7 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av Vestnes Seniorakademi må fremmes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte av styret eller minst en fjerdedel av medlemmene. Forslaget må være skriftlig og være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. 

Oppløsning krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmene. 

Ved oppløsning av akademiet skal eventuell nettoformue tilfalle allmennyttige kulturelle formål i kommunen, etter vedtak av oppløsningsmøtet. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vestnes Seniorakademi - vedtekter revidert på årsmøtet 4. september 2019

 

      § 1 Formål

Vestnes Seniorakademi er en livssynsnøytral og politisk nøytral organisasjon, som skal drives på frivillig og ikke-kommersiell basis.

Akademiet skal stimulere eldre og andre interesserte i Vestnes og omegn til å opprettholde sitt samfunnsengasjement, utvide sin kunnskapshorisont og styrke sin digitale kompetanse. Aktivitetene i akademiet skal være forelesninger, kurs, debattmøter mv.

 

    § 2 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som betaler medlemskontingent. Årlig kontingent fastsettes av årsmøtet.

 

    § 3 Styret

Styret skal bestå av styreleder og 7 styremedlemmer. Styret har ikke varamedlemmer. Styret konstituerer seg sjøl, og funksjoner som skal ivaretas (utenom lederfunksjonen), er blant annet:

 • Programansvar
 • Praktisk møte- og kursadministrasjon
 • Kasserer-/ regnskapsfunksjon
 • Referatskriving fra styremøter, informasjon til medlemmer, informasjon til allmennheten gjennom pressemeldinger, møteannonsering og informasjon/referat til lokalavisene mv.
 • Medlemskapsansvar (medlemsregister, medlemskontingent etc.)
 • Drift av egen nettside hos u3a.no
 • Drift av Facebookgruppe
 • Lede "ryddegruppa"
 • Lede datagruppa

Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Et styrevedtak må ha tilslutning av et flertall av de frammøtte styremedlemmene.

Styreleder kaller inn til styremøte så ofte han/hun finner det nødvendig, eller når det kreves av et flertall av styremedlemmene. Styret fastsetter honorar til foredragsholdere og billettpris for enkeltforelesninger, og tar avgjørelser i andre økonomiske spørsmål knyttet til den daglige driften av akademiet.

 

    § 3a Faste grupper

1) "Ryddegruppe"

Ryddegruppa skal bestå av et styremedlem (leder av ryddegruppa) og to medlemmer. Gruppa skal ha ansvar for å sette ut og rydde på plass bord og stoler mm. til medlemsmøtene. 

2) Datagruppe

Datagruppa skal beså av et styremedlem (leder av datagruppa) og to medlemmer. Gruppa skal planlegge, budsjettere og gjennomføretiltak som datakurs og -samlinger etc.,for seniorakademiets målgruppe, jf. § 1.

 

    § 4 Årsmøte

Årsmøte holdes innen utgangen av oktober, og innkalles av styret. Innkallingen, sammen med sakliste, årsmelding og revidert regnskap for foregående driftsår (driftsåret er perioden 1. juli til 30. juni), samt forslag til budsjett for inneværende driftsår, skal legges ut på foreningens hjemmeside minst to uker før årsmøtet, eventuelt sendes ut pr. e-post. Årsmøtepapirene skal også legges ut på Seniorakademiets gruppeside på Facebook.

 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

      1 Valg av møteleder

      2 Valg av protokollfører

      3 Valg av to personer til å undertegne protokollen

      4 Årsmelding

      5 Revidert regnskap for foregående driftsår

      6 Eventuelle vedtektssaker

      7 Forslag til budsjett for inneværende driftsår

      8 Fastsetting av medlemskontingent for neste driftsår

      9 Valg:

          a) Styret

          Styreleder velges for ett år ved eget valg, og kan inneha vervet i inntil tre sammenhengende år. Når styreleder fratrer,
          kan hun/han - uansett funksjonstid - stille til valg som  styremedlem.

          Fire styremedlemmer velges for to år,  og kan ta direkte gjenvalg. Dersom et av de sittende styremedlemmene blir valgt
          som leder, velges tre styremedlemmer for to år og et styremedlem for ett år.

          Dersom styreleder fratrer i valgperioden, bestemmer styret hvem av styremedlemmene som skal konstitueres som
          leder fram til neste årsmøte. Styret bestemmer også hvem av styremedlemmene som skal fungere som leder dersom
          styreleder har lengre fraværsperioder på grunn av sykdom eller annet. 

          Dersom et styremedlem fratrer i valgperioden, suppleres styret ved neste årsmøte. 

           b) "Ryddegruppa"

           Det velges to medlemmer til "ryddegruppa" begge for ett år. Se § 3a nr. 1.

          c) Datagruppa

           Det velges ett medlem til datagruppa for 2 år (ett medlem er ikke på valg). Se § 3a nr.2.

           d) Valgkomité 

          Det velges valgkomité med leder og to medlemmer. Alle for ett år.

          e) Revisor

          Det velges revisor for ett år.

     

     10 Eventuelle innkomne forslag. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

 

    § 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når minst 1/4 av medlemmene krever det. Innkalling med sakliste skal annonseres i lokalavisene og kunngjøres på akademiets hjemmeside minst to uker før møtedagen.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er angitt i innkallingen.

 

    § 6 Vedtektsendring

Endringer av vedtektene skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

 

    § 7 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Vestnes Seniorakademi må fremmes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte av styret eller minst en fjerdedel av medlemmene, må være skriftlig og komme styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Oppløsning krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmene.

Ved oppløsning av akademiet skal eventuell nettoformue tilfalle allmennyttige kulturelle formål i kommunen, etter vedtak av oppløsningsmøtet.