Protokoll   

aarsmelding1 2

 

aarsmelding2 2

 

SENIORUNIVERSITETET I TRONDHEIM

STYRETS SAMMENSETTING ETTER ÅRSMØTET 2016 ( TELEFON, ADRESSER OG EMAILADR. )

     
Styreleder Tove Melhuus

Heimstadv. 17,
7041 Tr.heim

92062955

73521427

Sekr. Ivar Østerlie

Bromstadekra 37 A
7046 Tr.heim

95246925

PFO repr. og kasserer Harald Storflor

Leirfossv.65B 7038 Tr.heim

90086620
Styremedl. Bjørn Røe Bromstadekra 45 D
7046 Tr.heim

46856697

Styremedl. Inga E. Næss

Krangata 2
7014 Tr.heim

95044559
Bibl.repr. Mary Skimmeli

H. Mathiesens v. 26
7015 Tr.heim

91760245
Styremedl. Anders Kirkhusmo Oscar Wistingsv. 60
7020 Tr.heim

91566192
Vararepr. Thorbjørn Bratt Stokkbekken 128
7048 Tr.heim

91672222
Vararepr. Jan M. Øverli Bromstadekra 33 E
7046 Tr.heim

90161137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarsmelding1

 

 

 

ProtokollPROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I
SENIORUNIVERSITETET I TRONDHEIM - U3A

TIRSDAG 17. MARS 2015


Møtested: Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent og to medlemmer til å signere protokollen
 4. Styrets årsmelding for 2014
 5. Regnskap for 2014
 6. Budsjett for 2015
 7. Valg
 8. Innkalling til årsmøtet utsendt til medlemmene i foreningen 4 uker før årsmøtet. Dette i henhold til vedtekter.


 1. Leder Marvin Wiseth åpnet årsmøtet. Ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste.

 2. Forslag til møteleder: Jon Ekeland. Ingen andre forslag. Jon Ekeland valgt med akklamasjon, til møteleder.

 3. Valg av referent. Forslag: Tove Melhuus. Ingen andre forslag. Tove Melhuus valgt med akklamasjon. Valg av to til å signere protokoll fra årsmøtet. Forslag: Margarethe Falck og Ellen Høyem Bakke. Ingen andre forslag. Begge valgt med akklamasjon.

 4. Styrets årsmelding vedtatt med akklamasjon.

 5. Revidert regnskap fremlagt og revisors rapport opplest. Regnskapet vedtatt ved akklamasjon

 6. Budsjett for 2015 fremlagt og vedtatt av årsmøtet

 7. Valg. Leder Marvin Wiseth trekker seg av personlige grunner, fra styret. Som ny leder er foreslått Tove Melhuus som velges for 1 år. Tove Melhuus valgt ved akklamasjon. Bjørn Røe rykker opp som fast medlem av styret. Ivar Østerlie valgt som nytt varamedlem. Begge valgt ved akklamasjon.

  Etter valget er sammensettingen av styret i Senioruniversitetet i Trondheim som følger:
 • Tove Melhuus, leder, valgt for 1 år
 • Harald Storflor, styremedlem , PFO repr. På valg i 2016
 • Anders Gynnild, styremedlem, på valg i 2016.01.10
 • Anders Kirkhusmo, styremedlem, på valg i 2016
 • Bjørn Røe, styremedlem, på valg i 2017
 • Mary Skimmeli, styremedlem, Tr.heim folkebibliotek repr.
 • Inga Elisabeth Næss, vararepr. , på valg i 2016
 • Ivar Østerlie, vararepr. , på valg i 2017

Årsmøtet avsluttet

Trondheim 21. mars 2015

Margarethe Falck                                             Ellen Høyem Bakke

Klikk her